§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej: „Regulaminem”, zawiera:

§ 2

Przez Usługodawcę rozumie się Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, reprezentowana przez: Jacka Aleksandrowicza – Wiceprezesa Zarządu, w imieniu której na podstawie stosownego pełnomocnictwa działa Dyrektor AIP przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Radosław Ratajczak.
Zakres czynności dotyczy działań firmy edytorsko-wydawniczej Filologos,  reprezentowanej przez Joannę Tyka, z siedzibą przy ul. Garbary 2, budynek E, 85-229 Bydgoszcz.
 

§ 3

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.filologos.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz  www.korekta-eureka.pl zwane dalej „Usługami”.
2. Usługi obejmują wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym: „Usługi nieodpłatne”, tj. dające możliwość korzystania przez każdego z treści zamieszczonych w Serwisie, których  celem jest  popularyzacja wiedzy tematycznej, oraz Usługi odpłatne, zwane dalej „Usługami Edytorskimi”, tj:
3. Osoba korzystająca z Usług jest dalej zwana „Usługobiorcą”.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formachstosowanych w internecie. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za treści reklamowezamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 4

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Usługobiorcy, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera.
2. Do korzystania z Usług Edytorskich wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.
3. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do ww. wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje.
 

§ 5

Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 

§ 6

Każdy może  korzystać nieodpłatnie z treści Serwisu, a także rozpowszechniać je na wolnej licencji CC BY (Uznanie Autorstwa).
 

§ 7

USŁUGI EDYTORSKIE- WARUNKI OGÓLNE
1. Usługodawca podejmuje się usługi edytorskiej dotyczącej tekstu przesłanego przez Usługodawcę (dalej zwanego„Tekstem”) po uprzednim ustaleniu warunków świadczenia Usługi  (dalej: „Warunki Świadczenia Usługi”) , a w szczególności terminu wykonania Umowy oraz wynagrodzenia Usługodawcy.  Warunki Świadczenia Usługi ustalane są każdorazowo z Uslugodawcą, w zależności od parametrów Tekstu oraz wymaganego nakładu pracy Usługodawcy.
2. Podstawą prawną są przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie-zleceniu (dalej w niniejszej Sekcji: „Umowa”). Zawarcie Umowy następuje z chwilą ustalenia ostatecznych Warunków Świadczenia Usługi. Przepisy o Umowie są podstawą świadczenia przez Usługodawcę usług odpłatnych w zakresie uregulowanym Regulaminem, chyba że Usługodawca z Usługobiorcą zgodnie ustalą inne warunki prawne świadczenia usługi.
3. Usługodawca ma prawo zażądać wpłaty zaliczki, stanowiącej minimum 20% kosztów wykonania Usługi, chyba że Usługodawca z Usługobiorcą zgodnie ustalą inne warunki wpłaty zaliczki. Zaliczka przesyłana jest na konto Usługodawcy przed przystąpieniem do realizacji Usługi.

§ 8

Komunikacja Usługodawcy z Usługobiorcą odbywa się drogą mailową i telefoniczną. Obowiązującym adresem mailowym Usługodawcy umożliwiającym zawarcie Umowy jest biuro@filologos.pl.

§ 9

Usługodawca przyjmuje teksty zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej na adres Usługodawcy.

§ 10

1. Wycena Usług Edytorskich jest bezpłatna, a Usługodawca jest zobowiązany przeprowadzić ją przy każdym przekazaniu tekstu przez Usługobiorcą. Wycena dokonywana jest w formie mailowej i zawiera informację o wynagrodzeniu netto i brutto, za które Usługodawca zobowiązuje się zrealizować Usługi Edytorskie, a także terminie realizacji Usług Edytorskich.
2. Wycena zostaje przesłana drogą mailową z Adresu Usługodawcy na Adres Usługobiorcy najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu przesłania zapytania ofertowego przez Usługobiorcę. Wycena Usługodawcy uwzględnia:zakres Usługi oczekiwanej przez Usługobiorcę (redakcja i/lub korekta lub inne specyficzne wymagania Usługobiorcy),objętość i specyfikę Tekstu, nakład pracy Usługodawcy i osób z nim współpracujących w celu rzetelnego wykonania Usługi.Jeżeli Usługobiorca sam zaproponuje Wycenę, Usługodawca może ją zaakceptować lub odrzucić i zaproponować własną. Decyzja Usługodawcy w tym zakresie zostanie przesłana również drogą mailową z Adresu Usługodawcy na Adres Usługobiorcy. Wycena jest aktualna przez 6 miesięcy od dnia jej dokonania. Po upływie tego czasu Usługobiorca, by mógł skorzystać z Usługi, obowiązany jest zażądać nowej Wyceny.

§ 11

1. Usługobiorca po zapoznaniu się z Wyceną może zrezygnować z Usługi, albo skorzystać z Usługi.
2. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Usługobiorcy obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnych roszczeń z tego tytułu. Rezygnacja może zostać wyrażona bezpośrednio, poprzez słowne jej wyrażenie w korespondencji, lub pośrednio – poprzez nieustosunkowanie się do Wyceny.
3. Usługobiorca,  po zakończeniu realizacji Usługi Edytorskiej i zaakceptowaniu zlecenia, jest zobowiązany dokonać wpłaty na wskazany w Wycenie rachunek bankowy Usługodawcy. Usługobiorcę obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem. W przypadku niewpłacenia pełnej ceny za Usługę Edytorską, Usługodawca może dokonać zwrotu wpłaconej należności lub zażądać dopłaty brakującej kwoty.

§ 12

Usługodawca wystawia faktury VAT.
 

§ 13

1. Usługodawca w mailu z Wyceną podaje Termin realizacji Usługi (dalej: „Termin”).
2. W przypadku Tekstów do objętości 1 arkusza wydawniczego (tj. 40 000 zn. ze spacjami) termin wynosi 48 godzin.
3. W przypadku Tekstów o objętości powyżej 1 arkusza wydawniczego (tj. 40 000 zn. ze spacjami). Usługodawca indywidualnie wyznacza Termin, kierując się szacowanym nakładem czasu pracy potrzebnym na rzetelną realizację Usługi.Podczas korespondencji mailowej Usługobiorca może zaproponować własny Termin, a Usługodawca może się na niego zgodzić lub zaproponować własny Termin.
4. W szczególnych wypadkach Termin, o którym mowa w ust. 1–2, może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Usługodawca przed upływem wyznaczonego uprzednio Terminu poinformuje Usługobiorcę o prawdopodobnym Terminie realizacji Usługi oraz poda przyczynę niezachowania Terminu. Przez szczególne wypadki uważa się następujące sytuacje:
 

§ 14

Usługa Korekta Językowa
1. Korekta Tekstu (dalej: „ Korekta”) polega na dwukrotnym, kompleksowym poprawieniu Tekstu. Korekta obejmuje zwłaszcza usunięcie wszelkich błędów językowych, w szczególności ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, składniowych i leksykalnych. Korektor zobowiązany jest ponadto dbać o logikę i spójność Tekstu oraz jego jednolitą stylistykę.Usługodawca wykonuje Usługę zgodnie z zasadami poprawnościowymi obowiązującymi w języku polskim (dalej: „Zasady”).
2. Usługodawca nie podejmuje się Usług dotyczących pracy z Tekstami napisanymi w języku innym niż język polski. W przypadku gdy Tekst zawiera fragmenty napisane w innym języku niż język polski, fragmenty te nie wchodzą w zakres Usługi, Źródłem Zasad są w szczególności następujące publikacje i uchwały:
Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. Polańskiego, PWN, Warszawa 2010;Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, PWN, Warszawa 2011;uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego.Korektor może korzystać dodatkowo z innych źródeł poprawnościowych, w szczególności z innych słowników, publikacji językoznawczych oraz porad językowych, jednak pierwszeństwo mają źródła wymienione w punkcie 2 §14.
3. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń Korektora co do konkretnej Zasady sformułowanej w którymś ze źródeł wymienionych w ust. 3. Korektor może odstąpić od podporządkowania się danej Zasadzie i posłużyć się inną formą językową. Postępowanie takie musi być jednak uzasadnione, a zwłaszcza zgodne z powszechną krytyką danej Zasady sformułowanej w źródle wymienionym w ust. 3.Usługobiorca oświadcza, że jest świadomy tego typu rozbieżności w Zasadach i że ten sam Tekst może zostać poprawiony na różne sposoby przez różne osoby, co oznacza, że decyzje podejmowane przez Korektora w zakresie rozbieżnych Zasad są konieczne i z uwagi na dużą ich liczbę muszą być podejmowane samodzielnie przez Korektora, tj. bez pytania Usługobiorcy o zgodę czy opinię językową. W przypadku gdy poprawka w Tekście miałaby być znacząca, Korektor może w komentarzu na marginesie – zamiast nanoszenia poprawki bezpośrednio w tekście – przedstawić swoją propozycję poprawki. Poprawki z komentarzy Usługobiorca może samodzielnie nanieść w Tekście lub ustosunkować się do nich i zlecić ich wprowadzenie korektorowi w ramach wynagrodzenia podanego w Wycenie.

§ 15

Usługa Redakcja Językowa
Usługa Redakcja Językowa (dalej: „ Redakcja”)  polega na wnikliwym opracowaniu tekstu pod względem merytorycznym. W przypadku publikacji popularyzatorskich błędy logiczne, rzeczowe i merytoryczne usuwane są tylko w zakresie tzw. wiedzy uniwersalnej, tj. takiej, jaką dysponuje przeciętny człowiek, niespecjalizujący się w dziedzinie wiedzy, której dotyczy Tekst. W przypadku publikacji naukowych tego typu poprawki są poprzedzone konsultacją z Autorem, przy jednoczesnym korzystaniu ze źródeł encyklopedycznych, względnie literatury przedmiotu cytowanej w Tekście.

§ 16

Usługodawca może odmówić realizacji usług Korekty oraz Redakcji, jeśli uzna, że z uwagi na niską jakość Tekstu ilość koniecznych poprawek przekraczałaby najszerszy nawet zakres Usługi, tj. Redakcję. Usługodawca, wychodząc z założenia, że Redaktor nie może stać się autorem Tekstu, zmuszony będzie w takich wypadkach odmówić realizacji Usługi. W wypadku takim Usługodawca informuje Usługobiorcę o niemożliwości realizacji Usługi. Usługodawca zwraca Usługobiorcy w terminie 3 dni zapłacone wynagrodzenie przelewem na rachunek, z którego wpłynęła zapłata wynagrodzenia.

§ 17

Usługa Skład i Łamanie Tekstów
1. Przedmiotem usługi składu  i łamania Tekstu (dalej: „Skład”) jest przygotowywanie i odesłanie na adres Usługobiorcy pliku w formacie PDF, gotowego do druku, zawierającego Tekst dostarczony przez Usługobiorcę. Termin wykonania Umowy oraz wynagrodzenie Usługodawcy ustalane są każdorazowo z Usługobiorcą, w zależności od objętości Tekstu oraz wymaganego nakładu pracy Usługodawcy.
2. Realizacja usługi Składu odbywa się na podstawie wytycznych Usługobiorcy oraz z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Usługobiorcę. Jeśli Usługobiorca nie ma wytycznych i/lub materiałów potrzebnych do realizacji usługi Składu, Usługodawca posłuży się własnymi materiałami oraz zastosuje własne wytyczne. Po realizacji usługi Składu Usługobiorca może wnieść swoje uwagi, a Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do nich i – jeśli w świetle ogólnie przyjętych  zasad sztuki edytorskiej uwagi okażą się zasadne – do uwzględnienia ich bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§ 18

Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługobiorcy Usług Edytorskich  w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy będącej podstawą świadczenia Usług Edytorskich, Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług Edytorskich Usługodawca zachowuje prawo do zapłaconego wynagrodzenia. Nie pozbawia to Usługodawcy dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 19

[Ochrona danych osobowych]
Usługobiorca korzystający z Usług Serwisu (z wyjątkiem Usługi korzystania z treści Serwisu) wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Edytorskich, a także przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Usługobiorcy w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Usługobiorców.

§ 20

Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§ 21

Usługodawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Edytorskiej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

§ 22

Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:niedostosowania się Usługobiorcy do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje (§ 4 ust. 5);braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych;siły wyższej, awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy;krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domen www.filologos.pli www.korekta-eureka.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania serwisu.Usługodawca informuje Usługobiorcę każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Usługobiorca, który się nim posługuje w komunikacji z Usługodawcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Usługobiorca jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią wiadomości.

§ 23

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy zgłaszać listem poleconym na adres: Joanna Tyka, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz.
Reklamacja powinna zawierać:
  • - oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji; wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy składającego reklamację, w szczególności
  • – w przypadku Usług odpłatnych – określenie, czy żąda on zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, czy wykonania Umowy.W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany przez Usługobiorcę, w której ustosunkuje się do treści reklamacji i zaproponuje tryb załatwienia reklamacji. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Usługobiorca wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodaw
2. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 23, lub jeśli Usługobiorca nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego.
 

§ 24

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu, na którego terytorium Usługodawca ma siedzibę, tj. prawu polskiemu. Przepis ust. 1 stosuje się także do wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym Umów, o których mowa w Rozdziale II, Podrozdziale II. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);Ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271);Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93);Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

§ 25

 Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług, w tym Umów, o których mowa w Rozdziale II, Podrozdziale II, również po zakończeniu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i w przypadku  wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia, unieważnienia lub uznania za niebyłe tychże Umów, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w ust. 1,  przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 
Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.04. 2014  r.
Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.