Filologos | Regulamin
15937
page-template-default,page,page-id-15937,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej: „Regulaminem”, zawiera:
– oznaczenie Usługodawcy;
– rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
– warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca; zakaz dostarczania przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym; warunki zawierania i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2

 

1. Przez Usługodawcę rozumie się p. Joannę Fifielską, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Edytorska Filologos Joanna Fifielska, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem (85-606) Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 27a/12, NIP 9532479893, REGON 360165630.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu serwisu znajdującego się pod adresem internetowym www.filologos.pl (zwanego dalej „Serwisem”), zwane dalej „Usługami”.
3. Usługi obejmują wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym: „Usługi nieodpłatne”, tj. dające możliwość korzystania przez każdego z treści zamieszczonych w Serwisie, których celem jest popularyzacja wiedzy tematycznej, oraz Usługi odpłatne, zwane dalej „Usługami Edytorskimi”,
tj.:
– redakcja i korekta językowa tekstu;
– korekta językowa tekstu;
– skład i łamanie tekstów celem przygotowania do druku lub dystrybucji cyfrowej
[konwersja pliku PDF do formatów niestabilnych (ePUB, MOBI), przygotowywanie projektów graficznych do publikacji książkowych, tj. rysunków i ilustracji, okładek publikacji; przygotowywanie projektów graficznych posterów, plakatów i ulotek].
5. Osoba korzystająca z Usług jest dalej zwana „Usługobiorcą”.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w internecie. Usługodawca nie ponosi też odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 

§ 3

 

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do internetu oraz przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookie. Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Usługodawcy, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera.
2. Do korzystania z Usług Edytorskich wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0.
3. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do ww. 2 wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje.

 

§ 4

 

Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5

 

Każdy może korzystać nieodpłatnie z treści Serwisu, a także rozpowszechniać je na wolnej licencji CC BY (Uznanie Autorstwa).

 

2. USŁUGI EDYTORSKIE – WARUNKI OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Usługodawca podejmuje się usługi edytorskiej dotyczącej tekstu przesłanego przez Usługobiorcę (dalej zwanego „Tekstem”) po uprzednim ustaleniu warunków świadczenia Usługi, a w szczególności terminu wykonania oraz wynagrodzenia Usługodawcy. Warunki świadczenia usługi ustalane są każdorazowo z Usługobiorcą, w zależności od parametrów Tekstu oraz wymaganego nakładu pracy Usługodawcy.
2. Podstawą prawną są przepisy Kodeksu Cywilnego. Zawarcie Umowy następuje z chwilą ustalenia ostatecznych i indywidualnych warunków świadczenia Usługi. Przepisy KC o umowie-zleceniu są podstawą świadczenia przez Usługodawcę usług odpłatnych w zakresie uregulowanym Regulaminem, chyba że Usługodawca z Usługobiorcą zgodnie ustalą inne warunki prawne świadczenia usługi.
3. Usługodawca ma prawo zażądać wpłaty zaliczki, stanowiącej minimum 20% kosztów wykonania Usługi, chyba że Usługodawca z Usługobiorcą zgodnie ustalą inne warunki wpłaty zaliczki. Zaliczka przesyłana jest na konto Usługodawcy przed przystąpieniem do realizacji Usługi.

 

§ 2

 

Komunikacja Usługodawcy z Usługobiorcą odbywa się drogą mailową lub/i telefoniczną. Obowiązującym adresem mailowym Usługodawcy umożliwiającym zawarcie Umowy jest biuro@filologos.pl. Usługodawca ma obowiązek regularnie kontaktować się z Usługobiorcą za pośrednictwem adresu mailowego. Kontakt telefoniczny ma charakter dobrowolny.

 

§ 3

 

Usługodawca przyjmuje teksty zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej na adres Usługodawcy.

 

§ 4

 

1. Wycena Usług jest bezpłatna, a Usługodawca jest zobowiązany przeprowadzić ją przy każdym przekazaniu tekstu przez Usługobiorcę. Wycena dokonywana jest w formie mailowej i zawiera informację o wynagrodzeniu netto i brutto, za które Usługodawca zobowiązuje się zrealizować Usługi Edytorskie, a także terminie realizacji Usług Edytorskich.
2. Wycena zostaje przesłana drogą mailową z Adresu Usługodawcy na Adres Usługobiorcy najpóźniej w ciągu 48 godzin od momentu przesłania zapytania ofertowego przez Usługobiorcę. Wycena Usługodawcy uwzględnia:
– zakres Usługi oczekiwanej przez Usługobiorcę (redakcja i/lub korekta językowa lub inne specyficzne wymagania Usługobiorcy),
– objętość i specyfikę Tekstu.
– nakład pracy Usługodawcy i osób z nim współpracujących w celu rzetelnego wykonania Usługi.
3. Jeżeli Usługobiorca sam zaproponuje Wycenę, Usługodawca może ją zaakceptować lub odrzucić i zaproponować własną. Decyzja Usługodawcy w tym zakresie zostanie przesłana również drogą mailową z Adresu Usługodawcy na Adres Usługobiorcy. Wycena jest aktualna przez 6 miesięcy od dnia jej dokonania. Po upływie tego czasu Usługobiorca, by mógł skorzystać z Usługi, obowiązany jest zażądać nowej Wyceny.

 

§ 5

 

1. Usługobiorca po zapoznaniu się z Wyceną może zrezygnować z Usługi, albo skorzystać z Usługi. Rezygnacja z Usługi nie powoduje po stronie Usługobiorcy obowiązku zapłaty wynagrodzenia i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń z tego tytułu. Rezygnacja może zostać wyrażona bezpośrednio, poprzez słowne jej wyrażenie w korespondencji, lub pośrednio – poprzez nieustosunkowanie się do Wyceny.
2. Usługobiorca, po zakończeniu realizacji Usługi Edytorskiej i zaakceptowaniu zlecenia, jest zobowiązany dokonać wpłaty na wskazany w Wycenie rachunek bankowy Usługodawcy. Usługobiorcę obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z dokonanym przelewem. W przypadku niewpłacenia pełnej ceny za Usługę Edytorską, Usługodawca może dokonać zwrotu wpłaconej należności lub zażądać dopłaty brakującej kwoty.
3. Usługodawca wystawia faktury VAT.

 

§ 6

 

1. Usługodawca w mailu z Wyceną podaje Termin realizacji Usługi (dalej: „Termin”). W przypadku Tekstów do objętości 1 arkusza wydawniczego (tj. 40 000 zn. ze spacjami) Termin wynosi 2–3 dni robocze. W przypadku Tekstów o objętości powyżej 1 arkusza wydawniczego (tj. 40 000 zn. ze spacjami). Usługodawca indywidualnie wyznacza Termin, kierując się szacowanym nakładem czasu pracy potrzebnym na rzetelną realizację Usługi.
2. Podczas korespondencji mailowej Usługobiorca może zaproponować własny Termin, a Usługodawca może się na niego zgodzić lub zaproponować własny Termin. W szczególnych wypadkach Termin, o którym mowa w ust. 1-2, może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Usługodawca przed upływem wyznaczonego uprzednio Terminu poinformuje Usługobiorcę o prawdopodobnym Terminie realizacji Usługi oraz podaje przyczynę niezachowania Terminu. Przez szczególne wypadki uważa się następujące sytuacje:
– niska jakość Tekstu, wymagająca większej ilości zmian, niż Usługodawca pierwotnie oszacował;
– znaczne obciążenie pracy Usługodawcy, w szczególności dotyczy to sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
– nieprzewidziane zdarzenia losowe, uniemożliwiające normalne świadczenie usług, np. decyzje administracyjne zapadające w sposób nagły, z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy, i skutkujące czasowym zawieszeniem działalności gospodarczej, np. z powodu przymusowego urlopu rodzicielskiego.

 

3. USŁUGA KOREKTA JĘZYKOWA

 

§ 1

 

Korekta Tekstu (dalej: „ Korekta”) polega na jednokrotnym lub dwukrotnym poprawieniu Tekstu. Korekta obejmuje zwłaszcza usunięcie wszelkich błędów językowych, w szczególności ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, składniowych i semantyczno leksykalnych oraz rażących stylistycznych.

 

§ 2

 

Usługodawca wykonuje Usługę zgodnie z zasadami poprawnościowymi obowiązującymi w języku polskim. Usługodawca nie podejmuje się Usług dotyczących pracy z Tekstami napisanymi w języku innym niż język polski. W przypadku gdy Tekst zawiera fragmenty napisane w innym języku niż język polski, fragmenty te nie wchodzą w zakres Usługi. Źródłem zasad są w szczególności następujące publikacje i uchwały:
a. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, PWN, Warszawa 2011;
b. Wielki słownik języka polskiego ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych PWN (wydanie elektroniczne z 2018 r.), który w warstwie merytorycznej składa się z:
– haseł Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN (USJP);
– haseł nowych, które weszły do szerokiego obiegu w wyniku intensywnego rozwoju
słownictwa w ciągu ostatnich dziesięciu lat;
– sieci relacji wyrazowych zbudowanych na podstawie Wielkiego słownika wyrazów
bliskoznacznych PWN;
– zasad pisowni i interpunkcji polskiej opracowanych przez prof. Edwarda Polańskiego
c. uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego.

 

§ 3

 

Usługodawca może korzystać dodatkowo z innych źródeł poprawnościowych, w szczególności z innych słowników, publikacji językoznawczych oraz porad językowych, jednak pierwszeństwo mają źródła wymienione w punkcie 3. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń Usługodawcy co do konkretnej zasady sformułowanej w którymś ze źródeł wymienionych w ust. 3. Usługodawca może odstąpić od niej i posłużyć się inną formą językową.

 

§ 4

 

Usługobiorca oświadcza, że jest świadomy tego typu rozbieżności w zasadach i że ten sam Tekst może zostać poprawiony na różne sposoby przez różne osoby, co oznacza, że decyzje podejmowane przez Usługodawcę w zakresie rozbieżnych zasad są konieczne i z uwagi na dużą ich liczbę muszą być podejmowane samodzielnie przez Usługodawcę, tj. bez pytania Usługobiorcy o zgodę czy opinię językową. W przypadku gdy poprawka w Tekście miałaby być znacząca, Usługodawca może w komentarzu na marginesie – zamiast nanoszenia poprawki bezpośrednio w tekście – przedstawić swoją propozycję poprawki. Poprawki z komentarzy Usługobiorca może samodzielnie nanieść w Tekście lub ustosunkować się do nich i zlecić ich wprowadzenie Usługodawcy w ramach wynagrodzenia podanego w Wycenie.

§ 5

Usługodawca nie nanosi poprawek wprowadzonych w komentarzach  przez osoby trzecie. Usługa taka jest możliwa za dodatkową opłatą, po uzgodnieniu warunków.

 

4. USŁUGA KOREKTA I REDAKCJA JĘZYKOWA

 

§ 1

 

Usługa korekta i redakcja Językowa (dalej: „Korekta i Redakcja”) polega na jednokrotnym lub dwukrotnym przeczytaniu Tekstu, co ma na celu jego wnikliwe opracowanie pod względem stylistyczno-językowym wraz z ewentualnymi poprawkami edycyjnymi i sugestiami merytorycznymi (co jest przedmiotem osobnych ustaleń). W przypadku publikacji popularyzatorskich błędy logiczne, rzeczowe i ewentualnie merytoryczne usuwane są tylko w zakresie tzw. wiedzy uniwersalnej, tj. takiej, jaką dysponuje przeciętny człowiek, niespecjalizujący się w dziedzinie wiedzy, której dotyczy Tekst. W przypadku publikacji naukowych tego typu poprawki merytoryczne wymagają zawsze konsultacji z Autorem, np. w postaci komentarzy zamieszczanych obok kolumny Tekstu.

 

§ 2

 

Usługodawca, podobnie jak w przypadku usługi Korekty (patrz punkt 3.), wykonuje Usługę Korekty i Redakcji zgodnie z zasadami poprawnościowymi obowiązującymi w języku polskim. Usługodawca nie podejmuje się Usług dotyczących pracy z Tekstami napisanymi w języku innym niż język polski. W przypadku gdy Tekst zawiera fragmenty napisane w innym języku niż język polski, fragmenty te nie wchodzą w zakres Usługi. Źródłem Zasad są w szczególności następujące publikacje i uchwały:
d. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. A. Markowskiego, PWN, Warszawa 2011;
e. Wielki słownik języka polskiego ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych PWN (wydanie elektroniczne z 2018 r.), który w warstwie merytorycznej składa się z:
– haseł Uniwersalnego słownika języka polskiego PWN (USJP);
– haseł nowych, które weszły do szerokiego obiegu w wyniku intensywnego rozwoju
słownictwa w ciągu ostatnich dziesięciu lat;
– sieci relacji wyrazowych zbudowanych na podstawie Wielkiego słownika wyrazów
bliskoznacznych PWN;
– zasad pisowni i interpunkcji polskiej opracowanych przez prof. Edwarda Polańskiego
f. uchwały ortograficzne Rady Języka Polskiego.

 

§ 3

 

Usługodawca może odmówić realizacji usług Korekty i Redakcji, jeśli uzna, że z uwagi na niską jakość Tekstu ilość koniecznych poprawek przekraczałaby najszerszy nawet zakres Usługi. Usługodawca, wychodząc z założenia, że Redaktor nie może stać się autorem Tekstu, zmuszony będzie w takich wypadkach odmówić realizacji Usługi. W wypadku takim Usługodawca informuje Usługobiorcę o niemożliwości realizacji Usługi. Usługodawca zwraca Usługobiorcy w terminie 3 dni zapłacone wynagrodzenie przelewem na rachunek, z którego wpłynęła zapłata wynagrodzenia.

 

5. USŁUGA SKŁAD I ŁAMANIE TEKSTÓW

 

§ 1

 

Przedmiotem usługi składu i łamania Tekstu (dalej: „Skład”) jest przygotowywanie i odesłanie na adres Usługobiorcy pliku w formacie PDF, gotowego do druku, zawierającego Tekst dostarczony przez Usługobiorcę. Termin wykonania Umowy oraz wynagrodzenie Usługodawcy ustalane są każdorazowo z Usługobiorcą, w zależności od objętości Tekstu oraz wymaganego nakładu pracy Usługodawcy.

 

§ 2

 

Realizacja usługi Składu odbywa się na podstawie wytycznych Usługobiorcy oraz z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Usługobiorcę. Jeśli Usługobiorca nie ma wytycznych i/lub materiałów potrzebnych do realizacji usługi Składu, Usługodawca posłuży się własnymi materiałami oraz zastosuje własne wytyczne. Po realizacji usługi Składu Usługobiorca może wnieść swoje uwagi, a Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do nich i – jeśli w świetle ogólnie przyjętych zasad sztuki edytorskiej uwagi okażą się zasadne – do uwzględnienia ich bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

 

§ 3

 

Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługobiorcy Usług Edytorskich w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień umowy będącej podstawą świadczenia Usług Edytorskich, Regulaminu, jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług Edytorskich Usługodawca zachowuje prawo do zapłaconego wynagrodzenia. Nie pozbawia to Usługobiorcy dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

6. SZCZEGÓŁOWE PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 1

 

Usługodawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Edytorskiej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

 

§ 2

 

Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
– niedostosowania się Usługobiorcy do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje (§ 4 ust. 5);
– braku możliwości dostępu do Serwisu wynikającego z przyczyn od Usługobiorcy niezależnych; siły wyższej, awarii, przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy;
– krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny www.filologos.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania serwisu.

 

§ 3

 

1. Usługodawca informuje Usługobiorcę o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej – i odwrotnie.
2. Usługodawca, który się nim posługuje w komunikacji z Usługobiorcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Usługodawca jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres.
3. W przypadku braku dopełnienia tych obowiązków ze strony Usługobiorcy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią wiadomości.

 

§ 4

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca ma obowiązek zgłaszać elektronicznie na adres mailowy: biuro@filologos.pl lub listem poleconym na adres: Pracownia Edytorska Filologos Joanna Fifielska ul. Kasztanowa 27a/12, 85-606 Bydgoszcz
2. Reklamacja powinna zawierać łącznie:
– oznaczenie Usługobiorcy składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
– wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
– jednoznacznie wskazanie stwierdzonych wad dotyczących sposobu i jakości wykonania Usługi i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji, np. w postaci listy wypunktowanej w dokumencie elektronicznym z ewentualną kwalifikacją błędu (np. SEM, STYL), lub/i powołaniem się na zakres prac, będących przedmiotem wcześniejszych ustaleń (z koniecznym podaniem daty odnośnej korespondencji mailowej);
– obowiązkowe wyznaczenie przez Usługobiorcę terminu na ich naprawienie, przy czym termin nie powinien być dłuższy niż 30 dni, z podaniem formułki:Proszę o usunięcie stwierdzonych wad wykonania usługi w terminie do…..
3. Usługobiorca ma obowiązek wskazać Usługodawcy wady usługi wraz z uzasadnieniem swoich zarzutów i wyznaczyć termin na ich naprawienie (patrz. punkt wyżej). Dopiero gdy Usługodawca nie usunie zgłoszonych wad w określonym terminie, powstaje prawo Usługobiorcy do nieodebrania naprawy i odmowy zapłaty za usługę lub żądania zwrotu zapłaconych zaliczek na poczet wynagrodzenia za Usługę.
4. W ciągu 30 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany przez Usługobiorcę (lub opcjonalnie: adres mailowy), w której ustosunkuje się do treści reklamacji i zaproponuje tryb załatwienia reklamacji, lub stwierdzi odmowę jej przyjęcia, w przypadku stwierdzenia łącznego niespełnienia przez Usługobiorcę warunków wskazanych w punkcie 2. niniejszego paragrafu.
5. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Usługobiorca wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
6. Odmowa przyjęcia reklamacji przez Usługodawcę powoduje jednoznaczne wyczerpanie postępowania reklamacyjnego.
7. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane także z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 4, lub jeśli Usługobiorca nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 1

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę podlega prawu, na którego terytorium Usługodawca ma siedzibę, tj. prawu polskiemu. Przepis ust. 1 stosuje się także do wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym Umów, o których mowa w Rozdziale II, Podrozdziale II. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
• Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204);
• Ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271);
– Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w brzmieniu obowiązującym na 1.01.2020 roku (Dz.U. 2019 poz. 1495);
– Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).

 

[Ochrona Danych Osobowych] – patrz oddzielny dokument RODO, opublikowany w serwisie Filologos.pl.

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.04.2014 r.
Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.